• Национальный центр аэрокосмического образования молодежи им. А.М. Макарова
  • +38(056) 713-57-56 /
Национальный центр аэрокосмического образования молодежи им. А.М. Макарова

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Національний центр аерокосмічної освіти молоді України

Затвердити Положення   про   Національний  центр  аерокосмічної освіти молоді України (додається).

Президент України                 Л.КУЧМА
м. Київ, 27 червня 1996 року N 483/96

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України від  27 червня  1996 року N 483/96

ПОЛОЖЕННЯ про Національний центр аерокосмічної освіти молоді України

Національний центр  аерокосмічної  освіти  молоді України (далі - Центр) утворено з метою  практичної  реалізації  державної молодіжної політики,  створення належних умов для інтелектуального збагачення молодого покоління України  та  виконання  Національної програми "Діти Всесвіту".
У своїй діяльності Центр керується Конституцією ( 888-09 ) та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента  України,  декретами,  постановами  та розпорядженнями Кабінету   Міністрів України, іншими  актами законодавства України та цим Положенням.
Предметом діяльності Центру є:
     - формування у дітей і молоді інтересу до авіації та космонавтики, науки і техніки, екології, дослідницької діяльності;
     - пошук і підтримка обдарованої молоді;
     - здійснення освітньо-наукової діяльності;
     - пропаганда досягнень авіації та космонавтики, їх ролі  в економічному і соціальному розвитку суспільства;
     - координація  зусиль, практична та методична допомога молодіжним об'єднанням, що спеціалізуються в галузі авіації, космонавтики, технічних  та   природознавчих   науках,   створення необхідних умов для їх діяльності;
     - зміцнення дружби і довіри  між  молоддю,  народами  різних країн,  реалізація спільних програм,  проведення заходів,  змагань тощо;
     - здійснення і розвиток  співробітництва  із  закордонними молодіжними організаціями,  товариствами та об'єднаннями в  галузі аерокосмічної освіти,    захисту    навколишнього   середовища   і космічного простору;
     - популяризація в Україні та за її межами  наукових і технічних досягнень в освоєнні космосу;
     - сприяння розвитку системи підготовки фахівців в галузі аерокосмічної освіти;
     - створення аерокосмічного музейного комплексу;
     - організація та участь у роботі виставок, конференцій, симпозіумів тощо на території  України  і за її межами,  надання консультативної та практичної допомоги фізичним і юридичним особам у питаннях, пов'язаних з аерокосмічною діяльністю.
Центр несе відповідальність за  своїми  зобов'язаннями  в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.
Центр може набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки,   бути   позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді.
Майно Центру  є  державною  власністю і належить йому на праві оперативного  управління. Центр  має право здійснювати господарську  діяльність,  самостійно  розпоряджатися доходами від такої діяльності і майном, придбаним за рахунок цих доходів.
Джерелами формування майна Центру є:
     - майно, передане йому органами державного управління;
     - доходи  від  реалізації продукції, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;
     - доходи від цінних паперів;
     - кредити банків та інших кредиторів;
     - благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
     - інше   майно,   набуте   на   підставах,   не   заборонених законодавством України.
Джерелами фінансування Центру є:
     - кошти Державного бюджету України, передбачені на  розвиток Центру;
     - кошти, одержані від господарської   діяльності, не забороненої законодавством.
Центр може створювати філії, відділення з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків.
Центр здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.
Керівництво Центром здійснює Генеральний директор, якого за поданням  Наглядової  ради  призначає  на  посаду та увільняє з посади Генеральний  директор  Національного  космічного  агентства України.
Контроль за діяльністю Центра здійснює  Наглядова  рада, співголовами  якої є Генеральний директор Національного космічного агентства України та  голова  правління  Українського  молодіжного аерокосмічного об'єднання "Сузір'я", в кількості семи осіб.
До складу Наглядової ради входять:
     - голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
     - заступник Міністра оборони України;
     - генеральний директор виробничого об'єднання "Південний машинобудівний завод";
     - генеральний директор  - генеральний конструктор конструкторського бюро "Південне";
     - представник громадськості.
Наглядова рада:
     - надає допомогу в розвитку Центру, у визначенні пріоритетних напрямів  діяльності,   аналізує   їх   ефективність   та   сприяє впровадженню досягнень у практику;
     - розглядає обсяги бюджетного фінансування  Центру,  а  також звіти про використання бюджетних та інших коштів;
     - розглядає рекомендації щодо напрямів навчальної, методичної, адміністративно-господарської роботи, форм фінансового та адміністративно-технічного забезпечення,  а також  міжнародного співробітництва Центру.
Формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.
Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,  постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями  Президента  України,  декретами,  постановами і розпорядженнями   Кабінету   Міністрів   України,   а   також  цим Положенням.
Генеральний директор Центру:
     - діє без доручення від імені Центру, представляє його в усіх установах та організаціях;
     - розпоряджається  коштами  та  майном  відповідно до чинного законодавства;
     - укладає  договори,  дає  доручення,  відкриває  в установах банків розрахунковий та інші рахунки;
     - несе  відповідальність за формування і виконання фінансових планів та статистичну звітність;
     - затверджує  за  погодженням  з  Наглядовою  радою структуру Центру.
Першого заступника Генерального директора та головного бухгалтера Центру призначає на посади і увільняє з посад Генеральний директор Центру за погодженням з Наглядовою радою згідно з чинним законодавством України.
Фахівців підрозділів апарату управління і структурних підрозділів призначає на посади і увільняє з посад Генеральний директор Центру згідно з чинним законодавством України.
Центр реєструється як учасник зовнішньоекономічної діяльності та здійснює таку діяльність  відповідно  до  чинного законодавства України.
Ліквідація чи реорганізація Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Центр є юридичною особою, має самостійні розрахункові рахунки в установах банків, печатку з зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.
Місцезнаходження Центру: місто Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 21.
 

 Глава Адміністрації Президента України                              Д.ТАБАЧНИК

 

Наши достижения

 

Аэрокосмическое образование

Ежегодно более 700 учеников

Учебно-выставочный комплекс

Ежегодно 25 000 посетителей

Конференции

Ежегодно более 500 учасников из разных стран мира

Проекты и конкурсы

Ежегодно около 600 учасников из различных городов Украины

Наши партнеры

Наши постоянные партнеры

ISPACE SCHOOL
ISPACE SCHOOL